صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد 

 

فسمت یازدهم : مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

کتاب مقررات صادرات و واردات

فصل 50   : ابريشم
فصل 51 :پشم، موي نرم (كرك) يا زبر حيوان، نخ و پارچه‌هاي تار و پود‌باف  از موي يال و دم
فصل 52 : پنبه
فصل 53 : ساير الياف نسجي نباتي؛ نخ كاغذي و پارچه‌هاي تار و پودباف از نخ كاغذي
فصل 54 : رشته‌هاي مصنوعي (Man-Made Filaments)؛  نوار (Strip) و غيره از مواد نسجي مصنوعي
فصل 55  :الياف سنتتيك يا مصنوعي غير يكسره (Man-Made Staple)
فصل 56 : اوات، نمد و پارچه‌هاي نبافته؛ نخ‌هاي ويژه؛ ريسمان، طناب و كابل و اشياء ساخته شده از آنها
فصل 57 :فرش و ساير كفپوش‌ها از مواد نسجي
فصل 58 : پارچه‌هاي تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌هاي نسجي منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات ديواركوبي (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندي (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزي و قلابدوزي (Embroidery)
فصل 59 : پارچه‌هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا مطبق‌شده؛
اشياء نسجي از انواع مناسب براي مصارف صنعتي
فصل 60  :پارچه‌هاي كشباف يا قلاب باف
فصل 61 : لباس و متفرعات لباس، كشباف يا قلاب‌باف
فصل 62  : لباس و متفرعات لباس، غيركشباف يا غيرقلاب‌باف
فصل 63  : ساير اشياء نسجي دوخته و مهيا؛ مجموعه‌ها؛  لباس و اشياء نسجي مستعمل؛ ضايعات و كهنه پاره‌هاي نسجي
 

فصل 51 :پشم، موي نرم (كرك) يا زبر حيوان، نخ و پارچه‌هاي تار و پود‌باف  از موي يال و دم

 

فصل 52 : پنبه

 

فصل 57 :فرش و ساير كفپوش‌ها از مواد نسجي

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018