صفحه اصلی > قوانین و مقررات > کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 > مرواريد طبيعي يا پرورده و سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبها 

 

قسمت چهارهم:مرواریدطبیعی یا پرورده،سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها;فلزات گرانبها

     
     

فصل 71: مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها و اشياء ساخته شده از اين مواد؛ زيور آلات بدلي؛ سكه

     
     
 

فصل 71: مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگهاي گرانبها

 

فصل 71: مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگهاي گرانبها

 

فصل 71: مرواريد طبيعي يا پرورده، سنگهاي گرانبها

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018