قسمت پانزدهم : فلزات معمولی و مصنوعات آنها

فصل 72: چدن، آهن و فولاد
فصل 73 :مصنوعات از چدن، آهن يا فولاد
فصل 74 : مس و مصنوعات از مس
فصل 75 : نيكل و مصنوعات از نيكل
فصل 76 :آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم
فصل 77 :(براي احتياجات آتي سيستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده است)
فصل 78 : سرب و مصنوعات از سرب
فصل 79: روي و مصنوعات از روي
فصل 80 : قلع و  مصنوعات از قلع
فصل 81 : ساير فلزات معمولي؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از اين مواد
فصل 82 :ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازي، قاشق و چنگال، از فلزات معمولي؛ اجزاء و قطعات اين مصنوعات از فلزات معمولي
فصل 83 : مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي
 

فصل 72: چدن، آهن و فولاد

 

فصل 73 :مصنوعات از چدن، آهن يا فولاد

 

قلع و  مصنوعات از قلع

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018