قسمت نوزدهم : اسلحه و مهمات ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

     
     
فصل 93 : اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
     
     
 

فصل 93 : اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها وانات زنده

 

فصل 93 : اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

 

فصل 93 : اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018