آمارهای تجاری

 

 

 

 گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی 

  1 ماهه سال 1398

   

 
12 ماهه سال 1397


 

 
 

 

 

 

مشخصات تماس : دفتر برنامه ریزی, آمار و پژوهش های تجاری    تلفن : 22662531             نمابر: 22664090