صفحه اصلی > قوانین و مقررات > تعرفه های گمرکی 

 

 

 

 منابع دستیابی به تعرفه های گمرکی

کتاب مقررات صادرات و واردات

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی (ماخذ: وب سایت گمرک ج.ا.ایران)

         

          

مشخصات تماس :

اداره کل مقررات صادرات و واردات                                          تلفن: 18-22664016          نمابر: 18-22664016     

گمرک ج.ا.ایران                                                                                  تلفن :82991    و    30-88501425