صفحه اصلي > قوانین و مقررات > تعرفه های گمرکی 
قوانین و مقررات

 

 

         

          

مشخصات تماس :

اداره کل مقررات صادرات و واردات                                                           تلفن: 18-22664016          نمابر: 18-22664016     

گمرک ج.ا.ایران                                                                                  تلفن :82991    و    30-88501425