رایزنان بازرگانی ج.ا.ایران مستقر در کشورهای هدف

عنوان کشور نام و نام خانوادگی شماره تلفن شماره نمابر پست الکترونیکی نشانی اینترنتی نشانی پستی شماره همراه رزومه
عراق عبدالامیر ربیهاوی 0096-47700055151-3 --- baghdad@tpo.ir http://iraq.tpo.ir EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Baghdad-Assalehieh-code Area 222-19 street 00964770005515